รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4นายวิโรจน์ ค้อไผ่ 0345815880817998639
101ชุมชนบ้านหลุมรังนายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ 0345801220819956510
102ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)นางสมคิด สุวรรณรัฐ   
104บ้านเขาแดงนางสาวทิพวรรณ เดชตรียภพ   
105บ้านช่องด่านนายสมพงษ์ น้อยพันธุ์ 034581356 
107บ้านบึงหัวแหวน  034581351 
108บ้านพุพรหมนายวชิระ ประกอบ 034531107 
110บ้านยางสูงนางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์ 034646162 
111บ้านรางขาม  034531015 
112บ้านไร่เจริญนางปัญญา ยะสงคราม 034540184 
113บ้านลําอีซูนายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ 034540118 
114บ้านวังด้งนายนพรุจ ลับบัวงาม 034531126 
115บ้านวังใหญ่นางจันทร์ศิริ ชูวา 034581354 
116บ้านสามยอดนางสาวยุภาวดี เชื้อทอง  0890859501
117บ้านเสาหงส์นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว 0345311360635596989
118บ้านหนองกระทุ่มนายสมยศ นาคพัฒน์ 034531106 
119บ้านหนองกร่างนางสาวรจนา ล้ำเลิศ  0895164798
120บ้านหนองกุ่มนางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย 034531117 
121บ้านหนองแกในนางสาวมาลี เกิดผลหลาก   
122บ้านหนองเข้นางสาวพิมภา ช้างน้ำ   
123บ้านหนองเตียนนายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี   
124บ้านหนองโพธิ์นายนัฐกร สุยะราช   
125บ้านหนองย่างช้างนายวุฒิชัย สุวรรณรัฐ 034581251 
126บ้านหนองรีนายอรรถชัย รักราษฎร์ 034646277 
127บ้านหนองหมูนายธเนศ เหมือนว้า 034580116 
128บ้านหนองหว้านายสุนทร เอี่ยมแสง   
129บ้านหนองหวายนางสาวศศิธร คล้ายเจ๊ก 034540180 
130บ้านหลังเขานายสนิท กิ่งสามี 034540179 
131วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)นางสาวกัลยา ยิ้มละไม 0345310250631289953
132วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)นางวาสนา โพธิ์ทอง 034531026 
134อนุบาลบ่อพลอยนายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ 034581352 
199บ้านหนองสําโรงนางรัตนาภรณ์ ปิ่นเพชร   
201เขาวงพระจันทร์นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน  0612867249
202ชุมชนบ้านหนองฝ้ายนายวิทยา สุทธิไส 034583117 
203บ้านกรับใหญ่นางสิริขวัญ อนุศรี   
204บ้านเขานางสางหัวนางสาวโควิน บุตรดาวงศ์ 034540105 
205บ้านช่องกลิ้งช่องกรดนายปกรณ์กฤษ หวังกุ่ม 034516276 
206บ้านชุมนุมพระนางรุ่งนภา สุภาภา 034583000 
207บ้านตรอกสะเดานางพรชนก เตียวเจริญกิจ  0985833412
208บ้านตลุงเหนือนายประเทือง แผนสมบูรณ์   
209บ้านทุ่งกระบ่ำนายวรภัทร ส่องสว่าง   
210บ้านน้ำโจนนางสาวจารุวรรณ คงวิเชียร 034540113 
211บ้านน้ำคลุ้งนายมานะชัย ตันสุวรรณ 034502175 
212บ้านน้ำลาดนางสาวเมลดา สุวรรณดี 034540115 
213บ้านบะลังกานางสุมาลี ผาสุข   
214บ้านโป่งไหมนายศิริ ไทยทวี  0811982837
215บ้านพรหมณีนายพชร บุญสว่าง   
216บ้านพุบอนนางสาวเกษสุนีย์ สายแก้ว 034540119 
217บ้านรางพยอม  034540189 
218บ้านสระเตยพัฒนานายเทียน สิลาจันทร์   
219บ้านหนองกะหนากนางสาวกมลวรรณ บุญมาก   
220บ้านหนองไก่ต่อนายวันชัย หมื่นบำรุง 034540192 
222บ้านหนองเค็ดนายวรวุฒิ ช่างทำดี 0345162750854261652
223บ้านหนองงูเห่านางสาวสุกัญญา เฟื่องประเสริฐ 034630203 
224บ้านหนองจั่นนายพิเชษฐ์ ทรงพันธุ์คชสาร 034516297 
225บ้านหนองตาก้ายนายเจษฎา รอดจีน 034540130 
226บ้านหนองนกแก้วนางชลลดา เทพเทียน   
227บ้านหนองประดู่นายทวี กรายไทยสงค์ 034516268 
228บ้านหนองปรือนางสาวพรรณษา รักษ์ผล   
229บ้านหนองปลิงนางสาวพเยาว์ สาละสาลิน 0345179560847607423
230บ้านหนองผือนางวรรณสา ปุริสา   
231บ้านหนองไผ่ล้อมนางสาวอรทัย พิมพ์ใจใส 0818581729 
232บ้านหนองม่วง  034540191 
233บ้านหนองมะสังนายมานะ กวางทอง 08173612130870638197
234บ้านหนองแสลบนายพลาดิศัย โพธิจันทร์   
235บ้านหนองโสนนายปรีชา ไกรตะนะ 0345762870838247464
236บ้านหนองหวายนายณรงค์ พัดแดง  0958207284
237บ้านหนองใหญ่นายทวีศิลป์ สวัสดิ์ฐิติเลิศ   
239ประชาพัฒนา    
240ราษฎร์บํารุงธรรมนายธวัชชัย สัสดีทอง  0811349183
242วัดใหม่ภูมิเจริญนายมนัส เมืองนก 0345163590811989201
243หมู่บ้านป่าไม้นางสาวทษมน เอี่ยมสอาด 034516221 
244อนุบาลเลาขวัญนายไมตรี บุญเติม 034576124 
301บ้านเขามุสิ  034646321 
302บ้านเขาหินตั้งนางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทด 0345402060879624690
303บ้านเขาแหลมนางสุปราณี แซ่ลิ้ม 0345402070922560742
304บ้านทุ่งโป่งนายอำนาจ ใจกล้า 034540212 
305บ้านพยอมงามนางสาวเพ็ญพักตร์ พรามมณี 034540217 
306บ้านหนองแกประชาสรรค์นายสุวัน ดวงจันทร์   
307บ้านหนองขอนนางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์  0848932429
308บ้านหนองขอนเทพพนมนางสาววิไล วงษ์จันทร์   
309บ้านหนองตาเดชนางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็น 035531240 
310บ้านหนองปลาไหลนางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล 0345163830925468866
311บ้านหนองผักแว่นนายราเชนทร์ ขำสุนทร 034540205 
312บ้านหนองสาหร่ายนางสาวจิตญาดา ศรีปน 0346452230895720270
313บ้านหนองใหญ่นางสาวปิยวดี พรมตวง   
314บ้านห้วยหวายนางสาวดาราวรรณ ทนเถื่อน 034540215 
316ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)นายสมชาย คำเรียง   
317วัดหนองไม้เอื้อยนางสาวอุทัย เพ็ญจู 0345402610925947051
318เสรี-สมใจนายภัสภูมิ ยะปายต๋า 034540214 
320อนุบาลหนองปรือนางสาวฐานิตา อินทรกุล 034645051