รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4นายวิโรจน์ ค้อไผ่ 034581588 
101ชุมชนบ้านหลุมรังนายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ 0345801220819956510
102ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)นางสมคิด สุวรรณรัฐ   
104บ้านเขาแดงนายสุนทร เอี่ยมแสง   
105บ้านช่องด่าน  034581356 
107บ้านบึงหัวแหวนนายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี 034581351 
108บ้านพุพรหมนายวชิระ ประกอบ 034531107 
110บ้านยางสูงนางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์ 034646162 
111บ้านรางขาม  034531015 
112บ้านไร่เจริญนางปัญญา ยะสงคราม 034540184 
113บ้านลําอีซูนายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ 034540118 
114บ้านวังด้งนายนพรุจ ลับบัวงาม 034531126 
115บ้านวังใหญ่นางจันทร์ศิริ ชูวา 034581354 
116บ้านสามยอดนางสาวยุภาวดี เชื้อทอง  0890859501
117บ้านเสาหงส์นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว 0345311360635596989
118บ้านหนองกระทุ่มนายสมยศ นาคพัฒน์ 034531106 
119บ้านหนองกร่างนางสาวฐานิตา อินทรกุล   
120บ้านหนองกุ่มนางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย 034531117 
121บ้านหนองแกในนางสาวมาลี เกิดผลหลาก   
122บ้านหนองเข้นางสาวพิมภา ช้างน้ำ   
123บ้านหนองเตียนนางสาวณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค  0822537949
124บ้านหนองโพธิ์นางสาวธิดา ลือวันคำ   
125บ้านหนองย่างช้างนายวุฒิชัย สุวรรณรัฐ 034581251 
126บ้านหนองรีนายอรรถชัย รักราษฎร์ 034646277 
127บ้านหนองหมู  034580116 
128บ้านหนองหว้านางสุปราณี แซ่ลิ้ม   
129บ้านหนองหวาย  034540180 
130บ้านหลังเขานายสนิท กิ่งสามี 034540179 
131วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)  034531025 
132วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)นางวาสนา โพธิ์ทอง 034531026 
134อนุบาลบ่อพลอยนายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ 034581352 
199บ้านหนองสําโรงนางรัตนาภรณ์ ปิ่นเพชร   
201เขาวงพระจันทร์นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน   
202ชุมชนบ้านหนองฝ้ายนายวิทยา สุทธิไส 034583117 
203บ้านกรับใหญ่    
204บ้านเขานางสางหัว  034540105 
205บ้านช่องกลิ้งช่องกรด  034516276 
206บ้านชุมนุมพระนางรุ่งนภา สุภาภา 034583000 
207บ้านตรอกสะเดานางพรชนก เตียวเจริญกิจ  0985833412
208บ้านตลุงเหนือนายประเทือง แผนสมบูรณ์   
209บ้านทุ่งกระบ่ำ    
210บ้านน้ำโจน  034540113 
211บ้านน้ำคลุ้ง  034502175 
212บ้านน้ำลาด  034540115 
213บ้านบะลังกา    
214บ้านโป่งไหมนายศิริ ไทยทวี  0811982837
215บ้านพรหมณีนายพชร บุญสว่าง   
216บ้านพุบอน  034540119 
217บ้านรางพยอม  034540189 
218บ้านสระเตยพัฒนานายเทียน สิลาจันทร์   
219บ้านหนองกะหนากนายมนัส เมืองนก  0811989201
220บ้านหนองไก่ต่อ  034540192 
222บ้านหนองเค็ดนายวรวุฒิ ช่างทำดี 0345162750854261652
223บ้านหนองงูเห่า  034630203 
224บ้านหนองจั่นนางสาวอุทัย เพ็ญจู 0345162970925947051
225บ้านหนองตาก้าย  034540130 
226บ้านหนองนกแก้วนางชลลดา เทพเทียน   
227บ้านหนองประดู่  034516268 
228บ้านหนองปรือ    
229บ้านหนองปลิงนางสาวพเยาว์ สาละสาลิน 0345179560847607423
230บ้านหนองผือ    
231บ้านหนองไผ่ล้อม  0818581729 
232บ้านหนองม่วง  034540191 
233บ้านหนองมะสังนายมานะ กวางทอง 08173612130870638197
234บ้านหนองแสลบนายพลาดิศัย โพธิจันทร์   
235บ้านหนองโสนนายปรีชา ไกรตะนะ 0345762870838247464
236บ้านหนองหวายนายสุวัน ดวงจันทร์   
237บ้านหนองใหญ่    
239ประชาพัฒนา    
240ราษฎร์บํารุงธรรมนายธวัชชัย สัสดีทอง  0811349183
242วัดใหม่ภูมิเจริญนายทวี กรายไทยสงค์ 034516359 
243หมู่บ้านป่าไม้  034516221 
244อนุบาลเลาขวัญนายไมตรี บุญเติม 034576124 
301บ้านเขามุสินางสาววิไล วงษ์จันทร์ 034646321 
302บ้านเขาหินตั้งนางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทด 0345402060879624690
303บ้านเขาแหลม  034540207 
304บ้านทุ่งโป่ง  034540212 
305บ้านพยอมงาม  034540217 
306บ้านหนองแกประชาสรรค์    
307บ้านหนองขอนนางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์  0848932429
308บ้านหนองขอนเทพพนมนางสาวรจนา ล้ำเลิศ  0895164798
309บ้านหนองตาเดชนางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็น 035531240 
310บ้านหนองปลาไหลนางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล 0345163830925468866
311บ้านหนองผักแว่นนายราเชนทร์ ขำสุนทร 034540205 
312บ้านหนองสาหร่ายนางสาวจิตญาดา ศรีปน 0346452230895720270
313บ้านหนองใหญ่    
314บ้านห้วยหวายนายจักราพัฒน์ อริยมรรคปัญญา 034540215 
316ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)นายสมชาย คำเรียง   
317วัดหนองไม้เอื้อยนายสมพงษ์ น้อยพันธุ์ 034540261 
318เสรี-สมใจนายภัสภูมิ ยะปายต๋า 034540214 
320อนุบาลหนองปรือ  034645051