รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4นายสุภชัย ปุริสาย 034581588 
101ชุมชนบ้านหลุมรังนายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ 034580122 
102ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)นายนเรศ จงอารี   
104บ้านเขาแดงนายสุนทร เอี่ยมแสง   
105บ้านช่องด่านนายรำลึก สนพราย 034581356 
106บ้านท่าว้า  034581390 
107บ้านบึงหัวแหวนนายพงษ์ศักดิ์ สมภักดี 034581351 
108บ้านพุพรหมนายวชิระ ประกอบ 034531107 
110บ้านยางสูงนางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์ 034646162 
111บ้านรางขาม  034531015 
112บ้านไร่เจริญนางปัญญา ยะสงคราม 034540184 
113บ้านลําอีซูนายวิฑูรย์ สถิตยานุรักษ์ 0345401180979547936
114บ้านวังด้งนางวาสนา โพธิ์ทอง 034531126 
115บ้านวังใหญ่นายวิชัย ปลาบู่ทอง 034581354 
116บ้านสามยอดนายสมรัก ใจตรง   
117บ้านเสาหงส์นางภัทรดานันทน์ กรองแก้ว 0345311360635596989
118บ้านหนองกระทุ่มนายสมยศ นาคพัฒน์ 034531106 
119บ้านหนองกร่างนายประเสริฐ ใยเยื่อ   
120บ้านหนองกุ่มนางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย 034531117 
121บ้านหนองแกในนางสาวมาลี เกิดผลหลาก   
122บ้านหนองเข้นางสาวพิมภา ช้างน้ำ   
123บ้านหนองเตียนนางสาวณัชช์ฑราณีย์ ศรีปานนาค  0822537949
124บ้านหนองโพธิ์นางสาวธิดา ลือวันคำ   
125บ้านหนองย่างช้างนายวุฒิชัย สุวรรณรัฐ 034581251 
126บ้านหนองรีนายสุบรรหาร ช่างปรีชา 034646277 
127บ้านหนองหมูนายไพแสง ขาวสะอาด 034580116 
128บ้านหนองหว้านางสุปราณี แซ่ลิ้ม   
129บ้านหนองหวายนางสาวพเยาว์ สาละสาลิน 0345401800847607423
130บ้านหลังเขานายสนิท กิ่งสามี 034540179 
131วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)  034531025 
132วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)นายอดุลย์ ม่วงแก้ว 034531026 
134อนุบาลบ่อพลอยนายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ 034581352 
199บ้านหนองสําโรงนางรัตนาภรณ์ ปิ่นเพชร   
201เขาวงพระจันทร์นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน   
202ชุมชนบ้านหนองฝ้ายนายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ 034583117 
203บ้านกรับใหญ่นายพชร บุญสว่าง   
204บ้านเขานางสางหัวนายลือนาม คิดอยู่ 034540105 
205บ้านช่องกลิ้งช่องกรดนางสมคิด สุวรรณรัฐ 034516276 
206บ้านชุมนุมพระนางรุ่งนภา สุภาภา 034583000 
207บ้านตรอกสะเดานางพรชนก เตียวเจริญกิจ  0985833412
208บ้านตลุงเหนือนายประเทือง แผนสมบูรณ์   
209บ้านทุ่งกระบ่ำนายสุรชัย แก้วรุณคำ   
210บ้านน้ำโจนนายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด 034540113 
211บ้านน้ำคลุ้งนางสาววรรยุภา ระดาดาษ 034502175 
212บ้านน้ำลาดนางสาวณัฐธยาน์ เบกขุนทด 034540115 
213บ้านบะลังกา    
214บ้านโป่งไหมนางสาวศุภนิจ ทรัพย์จรัสแสง   
215บ้านพรหมณีนางสาวจิดาภา ใจห่อ   
216บ้านพุบอนนางสาววิไล วงษ์จันทร์ 034540119 
217บ้านรางพยอม  034540189 
218บ้านสระเตยพัฒนานายเทียน สิลาจันทร์   
219บ้านหนองกะหนาก    
220บ้านหนองไก่ต่อนายณัฐวุฒิ ลำทอง 034540192 
221บ้านหนองไก่เหลือง  034540125 
222บ้านหนองเค็ดนางบังอร เรือนรื่น 034516275 
223บ้านหนองงูเห่านายธวัชชัย สัสดีทอง 0346302030811349183
224บ้านหนองจั่นนางสาวอุทัย เพ็ญจู 034516297 
225บ้านหนองตาก้ายนายวรวุฒิ ช่างทำดี 034540130 
226บ้านหนองนกแก้วนางชลลดา เทพเทียน   
227บ้านหนองประดู่นายไพรัช พวกยะ 034516268 
228บ้านหนองปรือนางหทัยกาญจน์ ชงกุล   
229บ้านหนองปลิงนางลำยอง จันทร์สุข 034517956 
230บ้านหนองผือนายชยันต์ เพชรศรีจันทร์   
231บ้านหนองไผ่ล้อม  0818581729 
232บ้านหนองม่วง  034540191 
233บ้านหนองมะสังนายมานะ กวางทอง 0817361213 
234บ้านหนองแสลบนายพลาดิศัย โพธิจันทร์   
235บ้านหนองโสนนายปรีชา ไกรตะนะ 034576287 
236บ้านหนองหวายนายสุวัน ดวงจันทร์   
237บ้านหนองใหญ่นางเบญจพร เหรา   
239ประชาพัฒนานายไมตรี บุญเติม   
240ราษฎร์บํารุงธรรมนางอุไรวรรณ อรเพ็ชร  0818803044
242วัดใหม่ภูมิเจริญนายทวี กรายไทยสงค์ 034516359 
243หมู่บ้านป่าไม้  034516221 
244อนุบาลเลาขวัญนายจิระศักดิ์ สงวนชีพ 034576124 
301บ้านเขามุสินายวงศ์กร ลับบัวงาม 034646321 
302บ้านเขาหินตั้งนายวิชิต สมิงไพร 034540206 
303บ้านเขาแหลมนางวรกานต์ อินทรโสภา 034540207 
304บ้านทุ่งโป่งนางสาวจิตญาดา ศรีปน 0345402120895720270
305บ้านพยอมงามนางสาวฐานิตา อินทรกุล 034540217 
306บ้านหนองแกประชาสรรค์นายสุรชัย สุขเข   
307บ้านหนองขอนนางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์  0848932429
308บ้านหนองขอนเทพพนมนางสาวรจนา ล้ำเลิศ  0895164798
309บ้านหนองตาเดชนายจรัญ วิเชียรสาร 035531240 
310บ้านหนองปลาไหลนายวิทยา สุทธิไส 034516383 
311บ้านหนองผักแว่นนายราเชนทร์ ขำสุนทร 034540205 
312บ้านหนองสาหร่ายนางยลพิชา ไวคำนึง 034645223 
313บ้านหนองใหญ่นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็น   
314บ้านห้วยหวายนางสาวฉวีวรรณ อินชูกุล 034540215 
316ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)นายสมชาย คำเรียง   
317วัดหนองไม้เอื้อยนายสมพงษ์ น้อยพันธุ์ 034540261 
318เสรี-สมใจนายภัสภูมิ ยะปายต๋า 034540214 
320อนุบาลหนองปรือนายอุกฤษณ์ พ่วงกุล 034645051