ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายพงษ์พิทักษ์ ทุพลชัยบ้านหนองมะสังร.ร.กาญจนานุเคราะห์ สพม 8
2นางสาวรจนา นันท์ชัยชุมชนบ้านหนองฝ้ายร.ร.บ้านร่มเกล้า สพป.น่าน เขต 1
3นางสาวสายใจ พุ่มถาวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4สพป.ปทุมธานี เขต 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2
4นายณัฐวุฒิ ชัชวาลวัฒนะกุลบ้านหนองสําโรงสพป.สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
5นางธิดารัตน์ มุ่งงามบ้านวังด้งร.ร.บ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสง สพป.นครพนม เขต 1
6นางสาวสุมาภรณ์ เสือทองวัดหนองไม้เอื้อยร.ร.บ้านหนองยาว สพป.เพชรบุรี เขต 2
7นายนิพัฒน์ มณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต4ถึงแก่กรรม